Medezeggenschap

Scholen vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en zien dat die een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen. Ouders hechten waarde aan goed onderwijs voor hun kinderen. De ontwikkeling van het onderwijs is dan ook een gemeenschappelijk belang.
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten twee ouders en twee leerkrachten in. De MR houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van Stichting O2A5 (die vertegenwoordigd wordt door een clusterdirecteur tijdens de MR-vergaderingen). Zaken die aan de orde komen zijn o.a.: het schoolplan, schoolgids,  het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school. De vergaderingen zijn openbaar. Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als u zitting wilt nemen in de MR kunt u zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen op school.
Het schoolbestuur (=bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, op voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie.
Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een Clustermedezeggenschapsraad (CMR) verbonden aan een cluster. De CMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het clusterbeleid en het lokaal onderwijsbeleid.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Naam Functie Vertegenwoordiging
Karin Sterrenburg Voorzitter Oudergeleding
Joeri Boele Secretaris Oudergeleding
Monica Bronkhorst lid Teamgeleding