Zorg

De zorg voor onze leerlingen wordt op 3 niveaus vormgegeven.  Zo proberen we de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. 
 
1. De zorg op groepsniveau

De leerkracht geeft dagelijks les en ondersteunt en begeleidt de leerlingen tijdens het leerproces. De leerkracht biedt passend onderwijs; de leerlingen die moeite hebben met de lesstof krijgen extra uitleg en de leerlingen die al wat verder zijn kunnen sneller aan het werk en indien nodig wordt het werk compact aangeboden en verrijkt. Ook kan de leerkracht u als ouder verzoeken bepaalde stof extra te oefenen met uw kind.  De meeste leerlingen volgen op deze manier het onderwijs zonder problemen.  
Het kan voorkomen dat een leerling op cognitief of sociaal-emotioneel gebied moeite heeft om mee te komen met het niveau van de groep. In dat geval zullen de leerkracht en de ouders dit samen bespreken en mogelijke oplossingen zoeken.


2. De zorg op schoolniveau

Indien de zorgen blijven bestaan, dan wordt de  kwaliteitscoördinator gevraagd om mee te denken. Mogelijk worden observaties uitgevoerd of extra toetsen afgenomen. De handelingsadviezen in een handelingsplan worden in de klas verwerkt en na een aantal weken wordt dit plan geëvalueerd. Ouders worden in deze stappen meegenomen.  


3.  De zorg op bovenschools niveau

 Een volgende stap zou kunnen zijn om de leerling te bespreken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Bij dit SOT zijn de leerkracht, de intern begeleider, de brugfunctionaris onderwijs (Samenwerkingsverband Driegang), de brugfunctionaris zorg (Sociaal team) en een ouder aanwezig. Tijdens dit SOT wordt de voorgeschiedenis en de hulpvraag besproken. Vervolgens volgen er al brainstormend een aantal adviezen. 
De brugfunctionaris zorg kan mogelijk ondersteunen in de thuissituatie. Zij denken ook mee als er een onderzoek wenselijk is.
De brugfunctionaris onderwijs kan een ondersteuningsarrangement adviseren of een voorziening vanuit Driegang.